[1]
ลาดบัวขาวส. 2020. บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารการบริหารปกครอง. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 55 - 99.