[1]
ลำมะนาป., นิลผายพ., สินธุเดชธ. และ สุขเพิ่มก. 2020. การปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546. วารสารการบริหารปกครอง. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 183 - 210.