[1]
สุมิตสวรรค์ว., พลีบัตร์จ. และ ปิ่นจันทร์ธ. 2020. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 501 - 521.