[1]
แก้วหานามก. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1).