[1]
วงศ์สุรวัฒน์โ. 1. การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 1-21.