[1]
ศรีโภคางกุลศ. 1. การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 22-43.