[1]
อัคฮาดน. 1. กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยชุมชน” ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 44-79.