[1]
เจิมสิทธิประเสริฐก., ศรียากูลธ., ภมรมาศช., รอดบุญส่งส., บุญโปร่งว., แสงเพิ่มน., ภาควิชัยว., วิภาภรณ์ธ. และ มณีโชติก. 1. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 80-96.