[1]
สนั่นนารีและพลโทน. และ ธุวะนุติป. 1. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 97-120.