[1]
แจ่มใสธ., นรนิติผดุงการจ. และ นันทเพ็ชรก. 1. การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 121-141.