[1]
ษรสาป. 1. ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 142-160.