[1]
เรืองจิตร. 1. ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 161-179.