[1]
สุพรฑ. 1. Book Review: Is the American century over?. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 283-291.