[1]
โตประยูรณ. และ รัฐฉัตรานนท์ว. 1. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 180-193.