[1]
พงษ์ทรัพย์ว. 1. อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 194-206.