[1]
กิจกุศลส. และ เลิศธรรมเทวีป. 1. บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 207-233.