[1]
อัศวนิเวศน์ห., พัวศิริว. และ เลิศธรรมเทวีป. 1. การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 234-252.