[1]
Boonpinich, A. และ Sudhiphongpracha, T. 1. ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบริหารปกครอง. 5, 1 (1), 253-282.