[1]
แก้วหานามก. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1).