[1]
กัลยาณมิตรภ. 1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 17-37.