[1]
ทะไกรราชภ. 1. พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 38-56.