[1]
อินทร์ยาอ. และ Taylor, K. 1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 57-81.