[1]
แก้วหานามก. และ แก้วหานามพ. 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 82-98.