[1]
เจิมสิทธิประเสริฐก. และ อัคฮาดน. 1. ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 120-146.