[1]
สูตรสุวรรณอ., สุนทรพันธุ์พ., โปษกะบุตรณ. และ จานประดับส. 1. การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 167-189.