[1]
จันทรเขตต์ธ. 1. ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 190-207.