[1]
จารุโณปถัมภ์จ. และ เคณาภูมิส. 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 208-231.