[1]
พรหมภาพท. และ วงศ์สุรวัฒน์โ. 1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 232-251.