[1]
จิราวรรธนสกุลส. 1. รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 252-269.