[1]
อัคฮาดน. 1. Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 2 (1), 270-283.