[1]
จินารัตน์ว. 1. อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 1-26.