[1]
ใจเที่ยงธ., เถาว์ชาลีป., อัคฮาดน. และ แก้วหานามก. 1. แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 55-68.