[1]
สืบประเสริฐกุลว. 1. สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 69-94.