[1]
โชติอนันต์ป. 1. รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 95-120.