[1]
บุญกลัดบ. 1. การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 121-140.