[1]
คุ้มทรัพย์ก. 1. สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 141-157.