[1]
กมลเขตส. 1. สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 159-174.