[1]
เลิศรัตนรังษีว. และ วันทะนะส. 1. การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 203-216.