[1]
ละมุลร. และ ศีลพิพัฒน์เ. 1. การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 217-236.