[1]
วีระพันธ์พงศ์อ. 1. บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith. วารสารการบริหารปกครอง. 4, 1 (1), 248-255.