[1]
เคณาภูมิส. 1. ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 22-55.