[1]
อิงคถาวรวงศ์ว. 1. การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น. เราเดินทางมาไกลเท่าไร. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 71-93.