[1]
เชื้อบัวเย็นณ. 1. การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอำนาจพลเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 94-119.