[1]
ทัพมงคลป. 1. การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 120-144.