[1]
วะชุมส. และ นิ่มตลุงอ. 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 145-161.