[1]
กลยาณีย์ธ. และ กิตติเลิศไพศาลจ. 1. ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 162-172.