[1]
สุพรฑ. 1. Book Review: American Foreign Policy in Regions of Conflict: A Global Perspective, By Howard J. Wiarda. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 2 (1), 173-187.