[1]
ไชยนัดค., มารี เคนป. และ คชโคตรป. 1. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง. 3, 1 (1), 149-168.