[1]
เจิมสิทธิประเสริฐก. และ ศรียากูลธ. 1. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 2 (1), 1-31.