[1]
อุดมกิจมงคลช. 1. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 2 (1), 76-96.